Словенечки јазик


Курс по словенечки јазик

Редовниот курс по словенечки јазик опфаќа 17 недели по степен, два пати неделно по 90 минути.

Курсот ги подготвува слушателите кои сакаат да студираат и работат во Словенија. 

Програмата, како и редовната работа и посветеноста им овозможуваат на кандидатите забрзано учење и можност да совладаат две јазични нивоа во еден степен (еден семестар):

  • Прв степен - ниво А1 и А2
  • Втор степен - ниво Б1 и Б2

Центар за странски јазици

Жиро сметки:
Комерцијална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопје, Македонија

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)2 306 31 38
© Центар за странски јазици, 2016 - 2021. Сите права задржани