Други јазици


Други јазици

Други јазици кои може да ги изучувате во Центарот за странски јазици - Скопје:

  • македонски за странци
  • грчки
  • албански
  • италијански
  • шпански
  • словенечки
  • руски
  • турски

* редовни детски курсеви - 34 сесии (17 недели) од 70 минути

* редовни курсеви за возрасни - 34 сесии (17 недели) од 105 минути

* Центарот за странски јазици организира курсеви и за секој друг јазик доколку постои интерес. Наставата може да се одвива индивидуално или во група.

Центар за странски јазици

Жиро сметки:
Комерцијална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопје, Македонија

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)2 306 31 38
© Центар за странски јазици, 2016 - 2021. Сите права задржани