Испити за определување ниво според Заедничката европска рамка во ЦСЈ


Испит за определување ниво на познавање странски јазици според ЗЕР во ЦСЈ

 

Центарот за странски јазици нуди можност да се утврди нивото на познавање повеќе странски јазици во согласност со нивоата на Заедничката европска рамка. Со овие испити опфатени се следните јазици:

 • англиски
 • германски
 • француски
 • грчки
 • македонски
 • словенечки
 • хрватски
 • бугарски

Секој испит се состои од четири дела:

 • читање со разбирање (15 минути)
 • граматички дел (45 минути)
 • зборување (15 минути)
 • пишување (15 минути)

Цената nа испитот изнесува 2.200 денари.

Пријавување на телефон 02/3067-783.

Центар за странски јазици

Жиро сметки:
Комерцијална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопје, Македонија

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)2 306 31 38
© Центар за странски јазици, 2016 - 2021. Сите права задржани