Опис на курсевите за деца и тинејџери


Курсевите за деца и тинејџери што ги нуди Центарот за странски јазици-Скопје се наменети за слушатели на возраст од 6 до 18 години. Степените се поделени на три подготвителни (Основно 1, Основно 2 и Основно 3), осум редовни (А1 – Б2) и два на високо ниво (Ц1 – Ц2).

Курсот за секој степен опфаќа две полугодија, а секое полугодие  се состои од 34 часа. Наставата се одржува два пати неделно (понеделник и среда, или вторник и четврток) во попладневните и вечерните часови. Секој час е во времетраење од 70 минути.

Наставата во целост се одвива онлајн за сите степени. Потпирајќи се на нашето искуство, традиција и современи трендови, Центарот ја дизајнираше наставната програма на начин со кој сметаме дека учениците можат еднакво добро да ги совладаат наставните содржини преку онлајн часови.

Во соработка со реномираните издавачи чии учебници се користат во нашата настава, просечен онлајн час во Центарот за странски јазици се состои од:

-        Постојана комуникација во реално време помеѓу наставникот и сите ученици во групата преку платформата ZOOM. Нашето искуство покажува дека ZOOM е најдоброто решение за двонасочна комуникација меѓу професорот и учениците бидејќи овозможува работа на сите четири главни јазични вештини (слушање, зборување, пишување и читање).

-        Работа со учебник и работна тетратка, кои слушателите можат да ги набават во просториите на ЦСЈ.

-        Употреба на разновидни електронски материјали (документи, виртуелна бела табла, аудио, видео и сл.) кои професорот може да ги споделува со слушателите со цел подобро и полесно да ги апсолвираат наставните содржини.

-        Работа на слушателите во парови и групи на дадена тема под мониторинг на наставникот.

-        Редовно задавање на домашни задачи и нивна проверка.

За поквалитетна настава препорачуваме слушателот да го следи курсот преку компјутер / лаптоп со слушалки, за да се избегнат надворешни влијанија (звуци, шумови и сл.). Воедно, тоа ќе овозможи слушателот подобро да се фокусира на наставните содржини.

Центар за странски јазици

Жиро сметки:
Комерцијална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопје, Македонија

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)2 306 31 38
© Центар за странски јазици, 2016 - 2021. Сите права задржани