Германски


КУРСЕВИ ПО ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК

Kурсевите се поделени според Европската јазична референтна рамка (ЕЈРР)

 

 

Нивоа според ЗЕР

 

   Курсеви во ЦСЈ

за деца

(годишни курсеви)

 

 

 

 

 

 

 

 

   Курсеви во ЦСЈ

  за возрасни

(семестрални курсеви)

 

 

Подготвителен степен 1

 
 

Подготвителен степен 2

 

А1

А1/1 - прв степен

А1/2- втор степен

А1/1- прв степен

А1/2 - втор степен

А2

А2/1 - трет степен
А2/2 - четврти степен

А2/1- трет степен

А2/2 - четврти степен

Б1

Б1/1 - петти степен
Б1/2 - шести степен

Б1/1 - петти степен

Б1/2 - шести степен

Б1+

Б1+/1 - седми степен

Б1+/2 - осми степен

Б1+/1 - седми степен

Б1+/2 - осми степен

Б2

Б2/1 - деветти степен

Б2/2 - десетти степен

Б2/3 -подготовка за

меѓународен испит

Б2/1 - деветти степен

Б2/2 - десетти степен

Б2/3 -подготовка за

меѓународен испит

Ц1

Ц1/1 - единаесетти степен

Ц1/2 - дванаесетти степен

Ц1/1 - единаесетти степен

Ц1/2 - дванаесетти степен

* редовни детски курсеви - 34 сесии (17 недели) од 70 минути

* редовни курсеви за возрасни - 34 сесии (17 недели) од 105 минути

 

Подготовка за испитите на Гете институтот:

Start Deutsch 1 (Goethe-Zertifikat A1)
Со овој испит докажувате дека имате основни познавања од германскиот јазик, односно дека умеете да комуницирате на мошне едноставен начин.
Во моментов, овој испит им е потребен на оние коишто имаат поднесено барање за виза за траен престој, заради придружување брачен другар или член од семејство. Испитот може да се полага со навршени 16 години. Во нашето училиште нудиме специјализиран курс за подготовка на овој испит. Курсот е интензивен, трае 8 недели,  четири пати неделно по четири часа (вкупно 128 часа).

Fit in Deutsch 1
Прв испит по германски јазик за деца. Со Fit 1 децата се запознаваат со формата на германските испити и го докажуваат основното познавање на јазикот. Испитот може да се полага со навршени 10 години.

Start Deutsch 2 (Goethe-Zertifikat A2)
Курсевите кои Ве водат до ова ниво Ви овозможуваат прегледност во германскиот јазик. Вие сте на високо основно ниво. Со овој испит се комплетира нивото А.

Fit in Deutsch 2
Овој испит за деца соодветствува на испитот за возрасни Start Deutsch 2 (Goethe-Zertifikat A2). Испитот може да се полага со навршени 10 години.

Goethe-Zertifikat B1
Со положувањето на овој испит Вие докажувате дека имате солидни познавања од германскиот јазик со коишто можете да се снајдете во сите секојдневни ситуации. Со овој испит ги заокружувате и зацврстувате основните познавања од германскиот јазик, особено ги зацврстувате знаењата по основната германска граматика. Веќе сте способни самостојно да напишете лично или официјално писмо, да следите разговори на средно ниво и да прочитате делови од весници или цели книги.

Goethe-Zertifikat B1 für Jugendliche
Овој испит за млади соодветствува на испитот за возрасни Goethe-Zertifikat B1. Испитот може да се полага со навршени 12 години.

Goethe-Zertifikat B2
Со овој испит докажувате напредно познавање на германскиот јазик.

Goethe-Zertifikat C1 
Предуслов за полагање на овој испит е познавање на германскиот јазик на многу напредно ниво.

Центар за странски јазици

Жиро сметки:
Комерцијална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопје, Македонија

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)2 306 31 38
© Центар за странски јазици, 2016 - 2021. Сите права задржани