Правила


 

ПРАВИЛА

за посетување онлајн јазична настава во Центарот за странски јазици – Скопје


Наставата за еден семестар/полугодие се изведува на следниве начини:

 • 34 часа  од 70 минути* за редовните детски курсеви
 • 34 часа од 105 минути* за редовните курсеви за возрасни
 • Сите останати курсеви се со однапред определена должина и траење и според предвидениот распоред, а по цена и услови за плаќање наведени во јавно истакнатиот тековен ценовник на ЦСЈ.

* Времетраењето на часот се однесува на групи од 5 или повеќе слушатели. Доколку има помал број слушатели во групата, се намалува времетраењето на часот. Максималниот број на слушатели во детските групи е 16, а во групите за возрасни 14.

 

 • Секој кандидат кој се запишува првпат во ЦСЈ треба задолжително да биде тестиран заради определување на нивото на познавање на јазикот, со цел да биде упатен на соодветниот степен. Цената на тестирањето изнесува 300 денари. Доколку кандидатот се запише на некој од курсевите во ЦСЈ, сумата ќе биде вклучена во цената на курсот. Повеќе информации за тестирањето ќе најдете на нашиот вебсајт www.csj.com.mk
 • Еден редовен детски курс трае две полугодија, а редовен курс за возрасни едно полугодие.
 • На крајот на курсот посетителот добива уверение за посетување на наставата со назначено ниво според Заедничката европска референтна рамка за јазици (ЗЕРРЈ) на Советот на Европа.
 • За да се добие уверение потребно е да се присуствува на најмалку 60% од часовите.
 • Оценувањето на посетителите на курсевите се врши во текот на целиот курс преку редовна проверка на знаењето и завршни испити.
 • ЦСЈ го задржува правото да ја откаже групата за која нема доволен број кандидати, да го промени терминот или професорот доколку условите така налагаат, а уплатените пари за неодржаните часови по вина на ЦСЈ се враќаат во целост.
 • Доколку посетителот на курсот ја уплатил целата сума и подоцна достави барање за повлекување на средствата, се применуваат следниве услови:

-       За откажување до 1 недела пред почетокот на курсот ЦСЈ ги враќа средствата со задршка од 500 денари за административните трошоци.

-       За откажување во текот на првите две недели од курсот ЦСЈ ги враќа средствата со задршка од 1.500 денари за административните трошоци

-       Доколку посетителот на курсот не е во состојба да ја посетува наставата во подолг период, повеќе од 4 недели во континуитет, заради ненадејна болест или друга оправдана, непредвидена ситуација за која обезбедува докази, по доставено барање, ЦСЈ ги враќа парите за непосетуваните часови со задршка од 200 денари за административните трошоци.

-       Доколку причината за непосетувањето на наставата не е оправдана и не е договорена однапред и доставена во форма на писмено барање од страна на кандидатот пред почетокот на курсот, уплатените средства не се враќаат.

 

 • Посетителите на онлајн наставата треба редовно да ги посетуваат часовите, да не доцнат со вклучување и да ја почитуваат работната дисциплина.
 • ЦСЈ го задржува правото да му ја откаже услугата на посетител на настава кој го попречува наставниот процес со враќање на уплатата за непосетуваните часови.
 • Посетителите на настава се обврзуваат повремено да се информираат за можни промени од јавно истакнатите информации на сајтот на ЦСЈ.
 • За сите молби, барања, поплаки, прашања и забелешки, посетителите се обраќаат до администрацијата.
 • ЦСЈ гарантира дека сите лични податоци на посетителот на наставата се доверливи и можат да бидат користени само за административните потреби на ЦСЈ. Со дозвола на слушателите, името и презимето можат да се појават на интернет сајтот на ЦСЈ и нашите социјални мрежи (Инстаграм и Фејсбук) заради објавување на лични творби, учества во различни активности, освоени награди во натпревари поврзани со наставата.
 • Посетителите на курсеви се обврзувааат да дадат точни лични податоци при онлајн регистрацијата на нашиот вебсајт заради навремена комуникација со ЦСЈ и, доколку тие се променат, да го известат ЦСЈ.
 • Доколку податоците не се точно наведени од страна на посетителите, ЦСЈ не одговара за нивното ненавремено известување или неизвестување.

 

УПИСОТ ВАЖИ САМО СО ИЗВРШЕНА УПЛАТА.

 

Плаќањето на целата сума при упис е со пресметан попуст.

Доколку уплатата се врши на рати, посетителите на курсевите се обврзани да ги почитуваат роковите за плаќање наведени во ценовникот.

Во случај на ненавремено подмирување на обврските, ЦСЈ го задржува правото да пресмета камата и да не ги прима на настава оние кои не платиле до наведените рокови.

Во цената на курсевите не се вклучени учебникот и работната тетратка.

Уверение за посетуван курс нема да им биде издадено на оние кои имаат каков било преостанат долг.

Посетителите на курсевите се обврзани да ја чуваат потврдата за извршена уплата сè додека не го подигнат уверението за посетуваниот курс.

Уплатата за курсевите се врши на жиро-сметка на ЦСЈ 300000000622776 во Комерцијална банка, 200000099001587 во Стопанска банка

или во ЦСЈ секој работен ден од 10.00 до 19.00 часот со претходно закажување

 

 

 

 

 

 

Центар за странски јазици

Жиро сметки:
Комерцијална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопје, Македонија

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)2 306 31 38
© Центар за странски јазици, 2016 - 2021. Сите права задржани