Македонски за странци


Редовниот курс по македонски јазик за возрасни слушатели опфаќа 16 недели по степен, 32 часа, два пати неделно по 105 минути.

Курсот ги подготвува слушателите кои сакаат да го изучат македонскиот јазик за студии и работа.

Интензивни, специјализирани, летни и други видови курсеви се реализираат во договор со претпријатијата или институциите кои имаат потреба од изучување на македонскиот јазик.

Центар за странски jазици

Жиро сметки:
Комерциjална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопjе, Македониjа

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)75 282 600
© Центар за странски јазици, 2016 - 2024. Сите права задржани