Комуникација и презентации


Комуникација и презентации

Курсот опфаќа 17 недели, еднаш неделно по 105 минути.

За време на курсот слушателите ги совладуваат и усовршуваат вештините на комуникација, презентација и лидерство.

Курсот е интерактивен и им овозможува на слушатетелите практична примена на наученото во рамките на часот. 

Центар за странски јазици

Жиро сметки:
Комерцијална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопје, Македонија

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)2 306 31 38
© Центар за странски јазици, 2016 - 2021. Сите права задржани